Rajasthan, India

Jaisalmer
Jaisalmer
Thar Desert
Thar Desert
Thar Desert
Thar Desert
Amber Fort
Amber Fort
Jaipur
Jaipur
Amber Fort
Amber Fort
Thar Desert
Thar Desert
Amber Fort
Amber Fort
Amber Fort
Amber Fort